Marina and the Diamonds – Immortal

אני רוצה להיות נצחית כמו אלוהים שבשמיים, אני רוצה להיות פרח משי כאילו לעולם לא אמות, אני רוצה לחיות לנצח - לנצח בלבך, ותמיד נהיה יחד - מהסוף להתחלה. בשביל זה אנחנו עושים את זה - כדי לשריין מקום בהיסטוריה, זה רק עוד תפקיד של המין האנושי, אני לנצח רודפת אחרי הזמן - אבל כולם מתים, מתים. אם הייתי יכולה לקנות נצח במחיר הייתי משלמת כפליים, כפליים.